เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล
Enhancing Thailand Tourism

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายผู้พัฒนานวัตกรรม

การจัดงานนวัตกรรมดิจิทัลไทยพบผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว