Wellios

26 เม.ย. 2564 10:44:36 | 3,374

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ลดค่าใช้จ่าย, พัฒนาบุคลากร ต้องการนักลงทุน, ผู้ประกอบการ หรือไม่?: ต้องการ ต้องการนักลงทุนประเภท: นักลงทุนอิสระ, สถาบัน ต้องการเงินลงทุน: 10,000,000 บาท
คำอธิบายรายละเอียดนวัตกรรม

Wellios Platform ให้บริการสำหรับบริษัท องค์กร หน่วยงาน ที่ต้องการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานตามภารกิจที่บริษัทกำหนดเป้าหมายไว้ โดยให้รางวัลพนักงานเป็น WellPoint ซึงสามารถนำไปแลกรับ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่หลากหลายได้มากมาย

- สามารถให้ WellPoint เป็นรางวัลกับทีมงานจากความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมความปลอดภัย, กิจกรรม 5ส., KAIZEN, OKRs, ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

- สามารถสร้าง Quest เป็นกิจกรรมออนไลน์บนมือถือให้ทีมงานได้ทำร่วมกันได้มากมายหลายรูปแบบ

 • สร้างเป็นรายการกิจกรรม To do List, Checked in Location, ถ่ายภาพ, แนบไฟล์
 • สร้างเป็นกิจกรรมเรียนรู้ แนบคลิปวิดีโอ,แนบไฟล์ PDF, รูปภาพ ได้หลากหลายรูปแบบ
 • สามารถแนบ URL link ไปกับ Quest ต่างๆ ได้ ทำให้สามารถ สร้างข้อสอบ, แบบสอบถาม, เข้าชมเว็บไซท์ หรือนำกิจกรรมออนไลน์จาก platform อื่นมาร่วมได้ด้วย

 - WellPoint ที่ได้รับเป็นรางวัล สามารถนำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่หลากหลายได้มากมายบน WellPlace ซึ่งมี Partner มากมายเข้าร่วมกับ Wellios platform ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. การลงทุน (Investment)
 2. การพัฒนาตนเอง (Self-development)
 3. ประกันภัย และประกันสุขภาพ (Insurance)
 4. บริการสุขภาพ (Health and Wellbeing)
 5. บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Foods & Beverages)
 6. ช้อปปิ้ง (Shopping)
 7. ความงาม และเสริมสุขภาพ (ฺBeauty and Fitness)
 8. บันเทิง และท่องเที่ยว (Entertainment and Travel)Website: www.wellios.co

LinkedIn: Wellios Company

FaceBook: Wellios FanPage


หัวข้อแท็ก (Tags): Wellios Perk Benefit Motivation engagement

Wellios มี Customer Success Team คอยให้คำแนะนำในการใช้งานระบบ ลูกค้าที่เป็น Admin สามารถออกแบบกิจกรรมต่างๆ ได้เอง สามารถสร้างกิจกรรมที่อยู่นอกระบบ Wellios แล้วนำผลคะแนนมาใส่เข้าในระบบตอนจะให้รางวัลก็ได้ หรือสร้างเป็นกิจกรรมออนไลน์ส่งผ่านระบบของ Wellios เข้ามือถือพนักงานแต่ละคนก็ได้ กรณีที่ต้องการให้ทาง Wellios ช่วยออกแบบกิจกรรม ทางเรามีบริการผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบกิจกรรมที่จูงใจ สนุกสนานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือบรรลุการปรับพฤติกรรมพึงประสงค์ที่บริษัทต้องการได้ ซึ่งค่าบริการจะประเมินในแต่ละกิจกรรมไป

บริษัทสามารถเอาสินค้า หรือสิทธิประโยชน์ของบริษัทเอามาขึ้นบน WellPlace ได้ Wellios สามารถกำหนดให้ แต่ละบริษัทลูกค้าที่ใช้งานระบบ เห็นสินค้า บริการ หรือสิทธิประโยชน์ บน WellPlace ที่ไม่เหมือนกันได้ กรณีบริษัทต้องการสินค้า หรือบริการ ขึ้นบน WellPlace ให้บริษัทอื่นที่ใช้งาน Wellios ได้แลกสินค้า และบริการ ทางบริษัทจะต้องสมัครทำสัญญาเป็น Business Partner กับ Wellios กรณีบริษัทต้องการให้สินค้า และบริการขึ้นบน WellPlace และพนักงานของบริษัทเท่านั้นที่เห็น ทาง Wellios จะมีการเรียกเก็บ Transaction fee ต่อครั้งทีเกิดการแลก (Redeem) จากพนักงาน ซึ่งบริษัทสามารถกำหนด จำนวน WellPoint ที่ใช้ในการแลกได้

WellPoint ที่ได้รับเป็นรางวัล สามารถนำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่หลากหลายได้มากมายบน WellPlace ซึ่งมี Partner มากมายเข้าร่วมกับ Wellios platform ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. การลงทุน (Investment) 2. การพัฒนาตนเอง (Self-development) 3. ประกันภัย และประกันสุขภาพ (Insurance) 4. บริการสุขภาพ (Health and Wellbeing) 5. บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Foods & Beverages) 6. ช้อปปิ้ง (Shopping) 7. ความงาม และเสริมสุขภาพ (ฺBeauty and Fitness) 8. บันเทิง และท่องเที่ยว (Entertainment and Travel)

Wellios ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้งาน บริษัทสามารถ เพิ่มลด User Acoount ได้เองอย่างอิสระ

ทาง Wellios มีข้อตกลงกับ Partner แต่ละรายแตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้การกำหนดอัตราการใช้ WellPoint ในการแลกสิทธิประโยชน์แต่ละรายการอาจมีอัตราที่แตกต่างกัน เมื่อทาง Platform กำหนดอัตราแลก WellPoint ไปในแต่ละ Campaign แล้ว จะใช้อัตรานั้นไปจนหมดอายุ Campaign ซึ่งจะมีระยะเวลาของแต่ละรายการที่แตกต่างกันตั้งแต่ 3 เดือนไปจนถึง 1 ปี ทั้งนี้อาจจะมีการทำโปรโมชั่น ลดอัตราการใช้ WellPoint แลกที่น้อยลงในบางช่วงได้

ระบบมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานแต่ละเมนูของ Admin account แต่ละบัญชีได้ และสามารถกำหนดโค้วต้าในการแจก Point ของ Admin แต่ละ Account ได้ และมี Transaction record ให้สามารถตรวจสอบการให้ Point อย่างละเอียดทุก transaction

ทางบริษัทจะเป็นผู้ออก User และ Password ให้กับบัญชีผู้ใช้ของพนักงานแต่ละคน และผู้ใช้งานจะต้องมีการยืนยันตัวตน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งกับบริษัทไว้ และยืนยันเลข OTP ที่ระบบส่งเข้ามือถือ เป็นการยืนยันตัวตน 2 ชั้น พนักงานไม่สามารมทำการเปลี่ยนหมายเลขมือถือได้ จะต้องแจ้งให้ทาง admin ของระบบทราบล่วงหน้า

WellPoint ไม่มีอายุการใช้งาน บริษัทสามารถใช้ WellPoint ไปได้เรื่อยๆ จนหมด และทำการเติม WellPoint ได้เรื่อย เท่าที่ต้องการ พนักงานที่ลาออก พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว จะไม่สามารถ Log in เข้าระบบมาใช้ WellPoint แลกรับบริการได้อีก

บริษัทจะได้รับ WellPoint จากการซื้อ Point Package เติม WellPoint เข้าระบบ ใช้มากเติมมาก ใช้น้อยเติมน้อย พนักงาน จะได้ WellPoint จากการที่ทำตามเงือนไขการรับรางวัลที่บริษัทสร้างไว้ และ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทมีการกำหนดให้รางวัล

WellPlace เป็นส่วนหนึ่งของ Platform Wellios เป็นแหล่งรวม Partner มากมายที่ มาให้บริการสวัสดิการ, สิทธิประโยชน์, ส่วนลดต่างๆ ที่พนักงานสามารถนำ WellPoint มาแลกรับบริการได้ ตามใจ

1. แจ้งประกาศข่าวสารในองค์กรผ่านมือถือ, แจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล, ให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยแบบส่วนตัว, จัดกลุ่มพนักงานได้อิสระ กำหนดเมนเทอร์ให้กับพนักงานแต่ละคนได้ 2. ออกแบบ Quest ได้หลากหลายให้พนักงานทำผ่านมือถือ, Check-in Location, To Do List, Take Photo, แนบ Clip Video, แนบ URL Links, ตอบแบบสอบถาม แบบทดสอบ, สร้าง Template ไว้เรียก Quest ใช้งานซ้ำได้ 3. สามารถทำ Top-up point, Schedule Points, Import ไฟล์ Point Lists ตามรายชื่อที่กำหนด, Auto Reward Events เช่น HBD, ผ่านทดลองงาน, ให้รางวัลเป็น WellPoint กับ Quest ที่ทำสำเร็จ, Point Wallet แสดงรายรับ และแลก WellPoint, Report Result สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล 4. WellPlace มี Benefit Partner มากมายครอบคลุมทุกด้าน, แลกสวัสดิการให้พนักงานได้ เคลมค่าใช้จ่ายผ่าน Wellios, สร้าง Benefit Package Template, ตรวจสอบโควต้าเคลมคงเหลือ, รายงานข้อมูลการแลกสวัสดิการของพนักงาน

บริษัท หรือองค์กร สามารถเติม WellPoint เข้าระบบ และตั้งเงื่อนไขในการรับ WellPoint ให้กับพนักงาน หรือสร้าง Quest ในการรับ Wellpoint เป็นรางวัล ให้ทีมงานได้ร่วมกันทำ พนักงานที่ได้รับ WellPoint สามารถแลกสิทธิประโยชน์มากมายใน WellPlace เป็นรางวัล ”สวัสดิการดั่งใจนึก”

Wellios เป็น Platform ที่เราสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงาน เพื่อแลกรับสวัสดิการดั่งใจนึก

ทดลองใช้งานฟรี 20 วัน

1,400 บาท

ทดลองใช้งานฟรี 20 วัน ให้ทีมงานได้ร่วมทำกิจกรรม รับฟรี 2000 WellPoint สามารถแลกรางวัลที่ถูกใจได้เลย จำกัดจำนวน 10 บริษัทแรกเท่านั้น
จำนวนจำกัด: 10