ททท. เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยของภูเก็ตด้วยมาตราฐาน SHA สู่ SHA Plus พร้อมรับนักท่องเที่ยวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

5 กรกฎาคม 2564

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)โดยฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการสมัครขอรับมาตรฐาน SHA ประเภทยานพาหนะผู้ประกอบการที่สนใจให้สามารถสมัครเพื่อรับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA จำนวนกว่า 400 ราย

 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน ททท. จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการให้ความเข้าใจถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจประเมิน ในครั้งนี้ ททท.ได้มุ่งเน้นสู่ภาคบริการด้านยานพาหนะในจังหวัดภูเก็ตอย่างครอบคลุม ได้แก่ รถบริการสาธารณะ รถบริการด้านการท่องเที่ยว รถตู้ และยานพาหนะอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร อีกทั้ง ผู้ประกอบการรายย่อยจะได้ผ่านเกณฑ์การประเมินได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เมื่อผู้ประกอบการผ่านการประเมินและได้มาตรฐาน SHA แล้ว จะสามารถนำไปประกอบการยื่นขอ SHA Plus ได้ต่อไป

นอกจากนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ททท. ยังได้ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมการสมัครรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ให้ผู้ประกอบการประเภทยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ถึงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และ SHA Plus เพิ่มเติม ถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารและรูปถ่ายเพื่อใช้ในการสมัคร รวมถึงวิธีการและความสำคัญของการรักษามาตรฐานการบริการอื่นๆ โดยมีผู้ประกอบการประเภทยานพาหนะเข้าร่วมรับฟังกว่า 400 ราย

สำหรับ SHA Plus เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศในโครงการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ซึ่งพนักงานในสถานประกอบการต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 70% ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100% เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับผู้รับบริการ โดยมาตรฐาน SHA ยังได้รับการรับรองจาก World Travel & Tourism Council (WTTC) หรือ สภาการท่องเที่ยวโลกว่าสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะได้มาตรฐานตามข้อกำหนด Safe Travels Stamp ด้วย ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่สนใจสมัครเข้ารับมาตรฐาน SHA Plus สามารถลงทะเบียนได้ที่ ภูเก็ตต้องชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/Shaplusphuket/ และ Line Official @thailandsha ทั้งนี้ สามารถหาค้นหารายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ได้ที่ thailandsha.com