Inno Waste ขยายเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อกำจัดขยะ......เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นทรัพยากร
Inno Waste เรารับสมัครเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมร่วมจัดการขยะในชุมชน (Local Social Enterprise) ทั่วประเทศ วัตถุประสงค์ ขยายเครือข่าย Inno Waste เพื่อให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของโรงแปรรูปขยะอินทรีย์ เปิดให้บริการกำจัดขยะเศษอาหารในพื้นที่ ในรูปแบบ Local Social Enterprise โดยให้ชุมชนถือหุ้น 70% Inno Waste ถือหุ้น 30% โดยเราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะแก่ชุมชนเครือข่าย (เครื่องแปรรูปขยะเป็นน้ำ EM และปุ๋ยผง) และ Inno Waste มีเป้าหมายความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชุมชนหันกลับมาเห็นคุณค่าของขยะเศษอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ ลดภาระการเก็บขยะของภาครัฐ ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการแปรรูปขยะเป็นน้ำ EM และปุ๋ยผง