AIGENT E-voucher OTA

Aigent คือ แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันบนมือถือให้บริการ ขายอี-วอร์เชอร์ พัฒนาขึ้นเพื่อผู้ประกอบการ โรงแรม เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขายล่วงหน้าแบบไม่ระบุวันเข้าพัก (Prebuy) โดยให้นักท่องเที่ยวซื้อได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (Team Purchase) ซึ่งโรงแรมสามารถดำเนินการ ผ่านระบบเอ็กทราเน็ตที่มีประสิทธิภาพ