myscore

myscore แพลตฟอร์มจัดเก็บสกอร์การ์ดเรียลไทม์ของนักกอล์ฟในรูปแบบออนไลน์ให้สามารถเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานและเพื่อนที่เล่นได้ อีกทั้งยังสามารถเห็นข้อมูลของสนามกอล์ฟแต่ละสนามในแต่ละหลุมเพื่อให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการตี ซึ่งจะมีการเก็บสถิติการเล่น (สกอร์ ระยะการตี HCP putts) ทำให้กระบวนการเล่นกอล์ฟ มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น