ARMShare

ARMShare - Social CRM เป็นระบบที่ ช่วยบริหารจัดการ และ อำนวยความสะดวก สำหรับการตอบคำถามลูกค้า จากช่องทาง Facebook และ Line Official ที่มีจำนวนมากในธุรกิจ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น รองรับการทำงานของหลายหน่วยงาน ลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการและการบริการลูกค้าในช่องทางออนไลน์