INFORMATION

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA “ก้าวย่างความสำเร็จสู่ปีที่ 12” พร้อมเปิดทิศทางเดินหน้าขับเคลื่อนอนาคตประเทศด้วยนวัตกรรม ผ่าน 3 กลไกหลัก ได้แก่ 1) การเงินนวัตกรรม 2) นวัตกรรมทั่วประเทศ และ 3) นวัตกรรม

ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยมุ่งหวังผลักดันให้ “นวัตกรรม” เข้าไปเป็นเครื่องมือหลักของการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคที่ต้องเผชิญกับ วิกฤตโรคระบาด ภาวะโลกร้อน และวิกฤตเศรษฐกิจโลก เพื่อปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รับมือการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตอบโจทย์ประเด็นความท้าทายที่ไม่อาจจะรับมือด้วยกันตั้งรับเพียงอย่างเดียวเหมือนอย่างที่ผ่านมา โดยมุ่งหมายสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมในภูมิภาค

Goto Virtual 360
wisimo