INFORMATION

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือ TED Fund)เป็นกองทุนหมุนเวียน ที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทในการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าและยั่งยืนตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)ได้จุดประกายแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปแล้วกว่า 3,000 ข้อเสนอโครงการ และให้การสนับสนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไปแล้วจำนวนกว่า 340 โครงการ ในวงเงินงบประมาณในการสนับสนุน จำนวน 410 ล้านบาทTED Fund เราให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub), การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy), อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future), อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive), อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)และ อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) เป็นต้นโดยตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปีที่ผ่านมา TED Fund ได้สร้างมูลค่าเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไปแล้วจำนวน 540 ล้านบาทนอกเหนือจากในเรื่องของเงินทุนที่ทาง TED Fund ให้การสนับสนุนแล้วนั้น เรายังมีการส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการอบรมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย TED fund และ TED Fellow นับเป็นโอกาสที่สำคัญของผู้ประกอบการที่จะได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Goto Virtual 360
wisimo