Wellios

Wellios Platform ให้บริการ "สวัสดิการดั่งใจนึก" สำหรับบริษัท องค์กร หน่วยงาน ที่ต้องการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานตามภารกิจที่บริษัทกำหนดเป้าหมายไว้ โดยให้รางวัลพนักงานเป็น WellPoint ซึงสามารถนำไปแลกรับ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่หลากหลายได้มากมาย